fbpx

Psychoterapeuci współpracujący

Tomasz Dąbrowski psychoterapia Warszawa

Tomasz Dąbrowski

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, socjoterapeuta.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz III. edycję Akademii Socjoterapii w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM w partnerstwie z Centrum CBT.

Staż kliniczny zrealizował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. Pracuje jako psychoterapeuta na dziennym oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży.

Agnieszka Glińska psychoterapeutka Konteksty

Agnieszka Glińska

Psychoterapeutka

Psychoterapeutka Gestalt, w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanej w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt.

Doktor habilitowana w dziedzinie sztuki ( sztuki teatralne i filmowe). Wieloletnia wykładowczyni AST w Krakowie, wcześniej AT w Warszawie. Reżyserka teatralna i aktorka.

Przez wiele lat zajmowała się coachingiem dla artystów sceny i filmu. Prowadziła warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne.

Jako psychoterapeutka pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu w życiu osobistym i zawodowym, zmagającymi się z trudnościami w relacjach, z osobami cierpiącymi z powodu dolegliwości psychosomatycznych, stanów lękowych i depresyjnych. Pracuje również z kobietami z doświadczeniem przemocy psychicznej i fizycznej oraz z młodymi dorosłymi.

Współpracuje jako psychoterapeutka z Fundacją Feminoteka. Praktykę zawodową zdobywała między innymi na stażu w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Uczestniczy w wielu szkoleniach dla psychoterapeutów i kursach pomocy osobom z PTSD i CPTSD.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora Gestalt.

Katarzyna-Grzybowska-Tomaszek-Konteksty

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Psychoterapeutka

Psychoterapeutka w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii Indywidualnej, 2-letniej Szkoły Psychoterapii Grupowej oraz szkolenia z pracy z Osobami z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji – ośrodka posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka magisterskich studiów filologicznych i podyplomowych studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również międzynarodowy program ekonomii i zarządzania, realizowany przez SGH i HEC.
Staż kliniczny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w całodobowej Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała w Stowarzyszeniu Ingenium.
Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community). Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym pomaga jej dobrze rozumieć i wspierać osoby, które mierzą się ze zmianami i kryzysami zawodowymi. Od 10 lat pracuje indywidualnie ze sportowcami – reprezentantami kadry Polski: biathlon, kolarstwo, narciarstwo.

W Kontekstach prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz współprowadzi psychoterapię grupową. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności osobowościowych, tożsamościowych i relacyjnych, odczuwają brak satysfakcji z życia, mają obniżony nastrój, cierpią z powodu depresji i nasilonego lęku.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Zofia Gnyp Konteksty

Zofia Gnyp

Psychoterapeutka

Absolwentka Instytutu Orientalistycznego i Wydziału Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.
Psychoterapeutka w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii i 2-letniej Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywała w m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota, Stowarzyszeniu Q Zmianom i w licznych organizacjach pozarządowych.

Pracuje z osobami dorosłymi, które potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi (m.in. z obniżonym nastrojem, nadmierny lękiem, niestabilną samooceną, nadmiernym krytycyzmem wobec siebie, problemem z przeżywaniem złości, wstydu, poczucia winy), które nie radzą sobie z własną agresją, poczuciem pustki i braku sensu, które chcą lepiej siebie poznać.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją specjalistów posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Anna Olszewska psychoterapeutka Konteksty psychoterapia Warszawa

Anna Olszewska

PSYCHOLOG Psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Absolwentka Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Par.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale chorób afektywnych, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Stowarzyszeniu QZmianom, na Uniwersytecie Warszawskim podczas stażu psychoterapeutycznego, w Poradni Telefonicznej Niebieska Linia oraz Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

W Kontekstach prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuje m.in. z osobami zmagającymi się z objawami depresji, lęku, samotności, przeżywającymi kryzysy w różnych sferach życia, mającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, pragnącymi lepiej poznać i zrozumieć swoje emocje i zachowania.

Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychologist Psychotherapist in Training

Graduate of Clinical Psychology at the SWPS University and Management at the Warsaw School of Economics, currently undergoing psychotherapeutic training at Laboratorium Psychoedukacji in Warsaw.

She gained professional experience at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw in the Department of Affective Disorders, at the Mazovian Provincial Hospital Drewnica in the General Psychiatric Ward, at the QZmianom Association, at the University of Warsaw during psychotherapeutic internship, at the Blue Line Helpline, and at the Specialist Clinic of the Youth Prevention and Psychotherapy Center 'MOP.’

In her practice at Konteksty, she conducts psychotherapy with adults using a psychodynamic approach. She works with individuals struggling with symptoms of depression, anxiety, loneliness, those experiencing crises in various areas of life, having difficulties in establishing and maintaining satisfying relationships, and those who want to better understand their emotions and behaviors. A special area of her interest is attachment theory.

She regularly supervises her work under the guidance of a certified supervisor from the Polish Psychological Association.”

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Anna Piekara Konteksty psychoterapia Warszawa

Anna Piekara

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie na ostatnim roku 4-letniego podyplomowego Studium Psychoterapii oraz 2-letniej Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła zaawansowany stopień szkolenia w zakresie psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment) akredytowanego przez Anna Freud Center, oraz szkolenie Externship EFT i EFiT (Emotionally Focused Therapy – terapia skoncentrowana na emocjach dla par i pacjentów indywidualnych) przy International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.


Doświadczenie kliniczne i zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie — w I Klinice Psychiatrycznej oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, ponadto prowadziła psychoterapię indywidualną i/lub grupową m.in. w Pracowni Dialogu, Stowarzyszeniu Q Zmianom, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer oraz Fundacji Praesterno. Pracowała w Telefonicznej Poradni dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.


Przez wiele lat związana z mediami elektronicznymi, dzięki czemu lepiej rozumie środowisko twórców filmowych i telewizyjnych.


W Kontekstach prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych, oraz psychoterapię par. Pracuje w nurcie psychodynamicznym integrując podejście MBT i EFT, swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe.


Pracuje z osobami, które doświadczają objawów depresyjnych, zaburzeń lękowych, nerwicowych, psychosomatycznych, mają nieadekwatne poczucie własnej wartości, trudności w obszarze tożsamości i osobowości, w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, zmagają się z poczuciem pustki, wycofania czy osamotnienia, a także z tymi, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, przeżywane emocje, konflikty i kryzysy.

Ilona Przeciszewska psychoanalityk KONTEKSTY psychoterapia Warszawa

Ilona Przeciszewska

Psychoterapeutka, Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne odbywa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej ukończyła Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo szkoliła się w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT, odbyła Trening Świadomości Ciała oparty o metodę Laban Bartenieff Movement System, ukończyła również Szkołę Coachingu oraz Kurs Umiejętności Trenerskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach pracy w stacjonarnym oddziale dla młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania oraz w psychiatrycznym oddziale dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Od kilku lat prowadzi psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych w prywatnych poradniach zajmujących się pomocą psychologiczną.

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń odżywiania. Pomaga osobom zmagającymi się z depresją, stanami lękowymi, stresem, psychiczną traumą, dolegliwościami psychosomatycznymi, trudnościami w relacjach, niskim poczuciem wartości. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu. Ma doświadczenie psychoterapeutycznej pracy z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi.

Jest zaciekawiona powiązaniami ciała i umysłu oraz tym, co zrywa ten naturalny rozwojowy proces. Interesuje ją naturą wczesnej traumy relacyjnej. Od kilku lat prowadzi regularne zajęcia „spotkaj siebie w ciele”.

Jest członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Regularnie uczestniczy w klinicznych i teoretycznych seminariach oraz konferencjach psychoanalitycznych. Zajmuje się pisaniem tekstów na temat budowania satysfakcjonujących i trwałych relacji międzyludzkich oraz cielesnego i emocjonalnego funkcjonowania człowieka.

Magdalena Roczeń psychoterapia Warszawa

Magdalena Roczeń

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Ukończyła psychologię oraz podyplomowe studia psychosomatyka i somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenie trenerów TUS w Przystani Psychologicznej w Warszawie.

Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i 2-letniej Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, gdzie prowadzi terapię indywidualną, zajęcia z psychoedukacji, psychorysunku oraz psychoterapię grupową.

Doświadczenie zdobywała pracując, także jako terapeuta i psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Ursusie, trener umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, jako stażystka w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, Fundacji Pasje i innych organizacjach pomocowych.
Bliskie mi jest podejście holistyczne, uwzględniające wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka, czerpię inspiracje z różnych technik pracy z ciałem, np. technik terapii tańcem i ruchem.

W Kontekstach prowadzi psychoterapię grupową dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Magdalena Wac psychoterapia Warszawa

Psycholożka, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczestniczka czwartego roku całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Fundacji Kontekst w Krakowie.

Pracuje w nurcie systemowym, psychodynamiczym, korzysta także z inspiracji psychoanalitycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na Ochocie, Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krakowie oraz w poradniach.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży powyżej 13. roku życia odczuwających dyskomfort i cierpienie, smutek, niepokój, doświadczających niepowodzeń i trudności w relacjach, związkach i pracy zawodowej. Posiada doświadczenie we wspieraniu osób zastanawiających się nad swoją orientacją psychoseksualną i płcią, także w procesie tranzycji. Pomaga osobom w okresie ciąży, połogu i doświadczających trudów we wczesnym rodzicielstwie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenie na stażach, konferencjach, szkoleniach i seminariach.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Daniel Wellman Konteksty Psychoterapeuta

Daniel Wellman

Psycholog Psychoterapeuta

Absolwent Psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
Obecnie w trakcie czteroletniego Podyplomowego Studium Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (4 rok).
 Równolegle odbywa staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Terapeutyczno-Diagnostycznym F2. Doświadczenie zdobywał m.in. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, w Fundacji Nagle Sami, gdzie prowadził psychoterapię indywidualną z pacjentami po stracie i w żałobie, w Fundacji OnkoCafe „Razem Lepiej”.

Posiada certyfikat ukończenia szkolenia z interwencji kryzysowych: -„Założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie”.

W Kontekstach pracuje w nurcie psychodynamicznym, w którym dąży wraz z pacjentem, do rozpoznania jego nieuświadomionych reakcji i zachowań, próbując odszukać towarzyszące mu myśli, uczucia, schematy, które stoją na drodze do pełnego zrozumienia samego siebie. Pomaga pacjentom w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji, wspiera w walce z uczuciem chronicznego wstydu, smutku, niską samooceną, zaburzeniami depresyjnymi oraz lękami i fobiami. Pomaga osobom znajdującym się w życiowych kryzysach (strata, żałoba, zdrada).

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk
Błażej Zawistowski Psychoterapeuta Konteksty psychoterapia Warszawa

Błażej Zawistowski

Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta

Podstawowe wykształcenie psychologiczne zdobywał na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Następnie podjął całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji  w nurcie psychodynamicznym, które uzupełnił o studia podyplomowe z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS oraz na bieżąco dokształca się w ramach 2-letniego szkolenia z Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobył w różnorodnych miejscach takich jak Fundacja Ocalenie, Oddział Dzienny Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz inne niepubliczne poradnie psychoterapeutyczne.

Specjalizuje się w pracy z traumami (prostymi jak np. wypadki samochodowe i złożonymi np. relacyjne), zaburzeniach osobowości oraz szeroko pojętej pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Oprócz pracy indywidualnej zajmuje się również pracą grupową.

Psychoterapia psychoterapia grupowa, grupa terapeutyczna depresja stres zaburzenia snu psychoterapeuta psychoterapeutka terapia psycholog psychiatra psychoterapia warszawa terapeuta terapia lęk