fbpx

Regulamin Konteksty Miejsce Psychoterapii i Psychiatrii

 1. Ośrodek Konteksty Miejsce Psychoterapii i Psychiatria jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej którego forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Ośrodek świadczy następujące usługi: psychoterapie indywidualne , grupowe i par, konsultacje psychiatryczne, konsultacje seksuologiczne, mediacje, warsztaty, poradnictwo psychologiczne, rodzicielskie i rodzinne, ośrodek świadczy szkolenia dla specjalistów.
 3. Ośrodek mieści się przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 27
 4. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 21:00 dla pacjentów, w soboty i niedziele dla uczestników warsztatów i szkoleń.
 5. Pacjent może dokonać rejestracji telefonicznie pod numerem telefonu 534 056 669 i  504 505 900, za pośrednictwem  formularza kontaktowego na stronie konteksty.net i mailem na adres kontakt@konteksty.net lub osobiście w Ośrodku w godzinach jego pracy. Terminy spotkań Pacjenta ustalane są według grafika pracy specjalistów.
 1. Konsultacja / Sesja terapeutyczna / wizyta lekarska trwa od 30-tu do 120-tu minut w zależności od rodzaju spotkania. Czas i rodzaj usługi ustalany jest na drodze wspólnego porozumienia pomiędzy Pacjentem a specjalistą.
 1. Wszystkich pracowników Ośrodka obowiązuje zasada poufności, a w przypadku terapeutów i lekarzy – tajemnica zawodowa.
 2. Dane osobowe Pacjentów są chronione zgodnie z Polityką prywatności Ośrodka, stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i wymaga zgody Pacjenta – w tym dziecka niepełnoletniego.
 4. Pacjent może umówić na wizytę wyłącznie siebie. Wyjątek stanowi umówienie innej osoby dorosłej, pod warunkiem, że jest jej prawnym opiekunem.
 5. Osoba korzystająca z usług Ośrodka, a będąca osobą niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Ośrodka z Rodzicem/ Opiekunem prawnym, którego zgoda na świadczenie usług jest wymagana.
 6. Korzystanie z usług Ośrodka jest  odpłatne.

   

 7. Stawka za sesję w podlega regulacji  wynikającej z sytuacji ekonomicznej oraz geopolitycznej. Zmiana stawki może nastąpić nie częściej niż raz w roku, o czym pacjent będący w regularnym cyklu spotkań terapeutycznych zostanie poinformowany na minimum miesiąc przed jej wprowadzeniem.
 8. Warunkiem rozpoczęcia terapii są konsultacje. Ich ilość jest różna, właściwa dla każdego przypadku z osobna.

   

 9. Pacjent po konsultacji może zostać skierowany na terapię do innego terapeuty, jeśli konsultant nie dysponuje terminem odpowiadającym pacjentowi. Może być też skierowany do innej formy terapii niż pierwotne zgłoszenie, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem konsultanta.
 10. Pacjent lub jego reprezentant ustawowy zobowiązany jest uiścić opłatę za usługę Ośrodka.  Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację z góry. W przypadku uiszczenia opłaty za konsultację pacjent ma prawo do jej odwołania bez konsekwencji finansowych najpóźniej na 24 h przed umówionym terminem spotkania. Proponujemy wtedy inny termin w porozumieniu z pacjentem.

  W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 pacjent ponosi jej koszt w całości. Konsultację należy odwołać mailowo pod adresem: kontakt@konteksty.net lub telefonicznie. W przypadku nieuiszczenia opłaty za usługę Poradnia może odmówić wykonania usługi.

 11. Pacjent korzystający z psychoterapii po zakończeniu konsultacji i rozpoczęciu regularnego cyklu spotkań w ramach procesu psychoterapii może odwołać 10% planowanych sesji ( w kontraktach bezterminowych są to 4 sesje w roku) – bez konsekwencji finansowych, bez względu na powód odwołania, niepłatne są sesje, które wypadają w dni wolne od pracy oraz dni urlopu terapeuty, o ile terapeuta wraz z pacjentem nie ustalą inaczej.

   

 12. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na spotkanie ze Specjalistą, skraca się ono o czas spóźnienia Pacjenta, bez wpływu na cenę usługi.
 13. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom. Decyzje o odmowie podejmowane są przez zespół.
 14. Pacjent zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód, pokrywa ich koszty.
 15. Dokumentacja psychologiczna udostępniana Pacjentowi nie zawiera dokumentacji poufnej tj. osobistych notatek psychologa/psychoterapeuty/psychiatry/seksuologa, protokołów badań, kwestionariuszy, wytworów pacjenta itp., które objęte są tajemnicą zawodową.
 16. Dokumentację psychologiczną lub medyczną udostępnia się Pacjentom:
  1. do wglądu w siedzibie na ul. Dąbrowskiego 27 w Warszawie, w godzinach otwarcia;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub na elektronicznym nośniku danych;
  3. poprzez przesłanie drogą elektroniczną w zabezpieczonych plikach.
 17. Pacjent zgłasza pisemnie wniosek o udostępnienie dokumentacji, określając również, w jakiej formie ma to nastąpić.
 18. Udostępnia się dokumentację do wglądu Pacjenta:
  1. w siedzibie jednostki
  2. w godzinach od 12:00 do 18:00
  3. w dniach od poniedziałku do piątku
  4. niezwłocznie nie później niż 14 dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 19. Sporządza się wyciąg, odpis lub kopie dokumentacji medycznej Pacjenta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Jest ona do odebrania osobistego lub przez umocowaną do tego osobę przez Pacjenta w siedzibie jednostki.
 20. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zostaną wykonane skany dokumentacji i przesłane drogą elektroniczną.
 21. Za pierwsze udostępnienie dokumentacji opłat nie pobiera się. Za każdy kolejny komplet wydanej Pacjentowi dokumentacji pobiera się opłatę 7 zł od strony.