fbpx

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o z siedzibą w WARSZAWA ul. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, nr 27 lok. 2 02-561, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o.

Kontakt z IODO jest możliwy pisemnie na wskazany adres siedziby.

I Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji zadań z oferty Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o.

III. Obowiązek podania danych osobowych firmie: Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o, wynika z realizacji umowy zawartej z naszym podmiotem i jest niezbędne do realizacji celów wynikających z wyżej wymienionej umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o. usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Skarbowemu, 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V Okresy przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie- zbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, tj. 10 lat, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI Profilowanie Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o nie będzie profilowało swoich klientów. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących zachowań w sferze dokonywanych zakupów, wyborów, etc.

VII Prawa osoby, której dane dotyczą Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o. pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzanie przez Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodne z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. ii)przetwarzaniedanychjestniezgodnezprawem,aosoba,którejdanedotyczą,sprzeciwiasięusunięciudanych,żądającwzamianich ograniczenia,
  3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,
  4. osoba,którejdanedotyczą,wniosłasprzeciwwobecprzetwarzaniadanych–doczasuustalenia,czyprawnieuzasadnionepodstawypo stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

VIII Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

X Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych Konteksty Miejsce Psychoterapii Psychiatria Sp. z o.o nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mających siedzibę poza EOG. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.Podpisując oświadczam, że spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.